DPM: Báo cáo về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn

.

Báo cáo về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn