STB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP CK Liên Việt

.

CTCP CK Liên Việt báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn